23 دی
5:00 ب.ظ - 9:00 ب.ظ تهران، سید خندان

نمایش و تحلیل فیلم پرویز (حضوری)

23 دی
7:00 ب.ظ - 9:00 ب.ظ آنلاین (اسکای روم)

نمایش و تحلیل فیلم پرویز (غیر حضوری)

28 تیر
6:00 ب.ظ - 8:00 ب.ظ تهران، سید خندان

نمایش و تحلیل فیلم مادر (غیر حضوری)

28 مرداد
4:00 ب.ظ - 8:00 ب.ظ تهران، سید خندان

نمایش و تحلیل فیلم مادر (حضوری)

21 مرداد
6:00 ب.ظ - 8:00 ب.ظ تهران، سید خندان

نمایش و تحلیل فیلم قوی سیاه (غیرحضوری)

21 مرداد
4:00 ب.ظ - 8:00 ب.ظ تهران، سید خندان

نمایش و تحلیل فیلم قوی سیاه (حضوری)

07 مرداد
6:00 ب.ظ - 8:00 ب.ظ تهران، سید خندان

نمایش و تحلیل فیلم Fight Club (غیر حضوری – لایو)

07 مرداد
4:00 ب.ظ - 8:00 ب.ظ تهران، سید خندان

نمایش و تحلیل فیلم Fight Club (حضوری)

31 تیر
6:00 ب.ظ - 8:00 ب.ظ فضای آنلاین اسکای روم

تحلیل فیلم Good Will Hunting (غیر حضوری – لایو)

  • 1
  • 2