28 تیر
6:00 ب.ظ - 8:00 ب.ظ تهران، سید خندان

نمایش و تحلیل فیلم مادر (غیر حضوری)

28 مرداد
4:00 ب.ظ - 8:00 ب.ظ تهران، سید خندان

نمایش و تحلیل فیلم مادر (حضوری)

21 مرداد
6:00 ب.ظ - 8:00 ب.ظ تهران، سید خندان

نمایش و تحلیل فیلم قوی سیاه (غیرحضوری)

21 مرداد
4:00 ب.ظ - 8:00 ب.ظ تهران، سید خندان

نمایش و تحلیل فیلم قوی سیاه (حضوری)

07 مرداد
6:00 ب.ظ - 8:00 ب.ظ تهران، سید خندان

نمایش و تحلیل فیلم Fight Club (غیر حضوری – لایو)

07 مرداد
4:00 ب.ظ - 8:00 ب.ظ تهران، سید خندان

نمایش و تحلیل فیلم Fight Club (حضوری)

31 تیر
6:00 ب.ظ - 8:00 ب.ظ فضای آنلاین اسکای روم

تحلیل فیلم Good Will Hunting (غیر حضوری – لایو)

31 تیر
4:00 ب.ظ - 8:00 ب.ظ تهران، سید خندان

نمایش و تحلیل فیلم Good Will Hunting (حضوری)