راه بازگشت

اپیزود 86

مروری بر تائو ت چینگ

لائو تسه فرزانه کهن چین باستان حقایق وجود را به سادگی و ایجازی بی نظیر برملا کرده است. هزاران سال بعد کارل گوستاو یونگ که در حال کشف روان انسان با نظریات مدرن بود نگاهش به سمت شرق جلب شد و بسیاری از ساختارهای روان انسان را آنجا یافت. در این اپیزود اندیشه های لائو تسه و یونگ را به صورت تطبیقی بررسی می کنیم

و دوباره بهار

اپیزود 85

مولانا در آیینه یونگ

اپیزود 84

پدر خوانده

اپیزود 83

حلقه قدرت

اپیزود 82

بوف کور

اپیزود 81

دانش آموزان اندیشه

اپیزود 80

آموزگاران آگاهی

اپیزود 79

اشراق در ماتریکس

اپیزود 78

آرکتایپ برندینگ

اپیزود 77

ماده گرگ

اپیزود 76

الفبای روح

اپیزود 75

ایچینگ خرد شرق

اپیزود 74

با فورد و فرود

اپیزود 73

زن زندگی آزادی و آگاهی

اپیزود 71

آگاهی و آزادی

اپیزود 70

سرانجام آگاهی

اپیزود 69

سرآغاز آگاهی

اپیزود 68

زنانی که با گرگ ها می دوند

اپیزود 67

رهایی از بردگی

اپیزود 66

آزادی خواهی

اپیزود 65

آزاداندیشی

اپیزود 64

راه آزادی

اپیزود 63

گوهر زنانگی

اپیزود 62

کارخانه ای به نام روان

اپیزود 61

حکمت مردانگی

اپیزود 60

نمادهای پیشینیان

اپیزود 59

انسان و سمبول هایش

اپیزود 58

شاه کلید MBTI

اپیزود 57

هر آنکس که نداند که نداند

اپیزود 56

راه و رسم با هم بودن

اپیزود 55

میراث مردان قبیله

اپیزود 54

از رنج تا گنج

اپیزود 53

خدایان زیر جلد

اپیزود 52

آسمان های درونی

اپیزود 51

خودشناسی تا خودشکوفایی

اپیزود 50

مصاحبه با شمن

اپیزود 49

رستاخیز روح

اپیزود 48

جنون مدرنیته

اپیزود 47

زن زمین است

اپیزود 46

زن زندگی است

اپیزود 45

طلوع تائو

اپیزود 44

فیلسوف مجنون

اپیزود 43

خدا مرده است؟

اپیزود 42

روح و زندگی

اپیزود 41